Osaka PointサービスID・Osaka Pointカード番号の確認方法

Osaka PointサービスID・Osaka Pointカード番号は、以下の方法で確認いただけます。